prototyper@ bedaron.se

FlytsparkI N T R O 

Jag utvecklar och tillverkar tekniska lösningar med ibland svag ekonomisk potential men som är viktiga för mina uppdragsgivare eller som jag tycker borde utvecklas. Som Flytsparken på bilden som gör det mycket säkrare att ta sig fram på isen. Eller som mitt deplacerande skrovkoncept ämnat att reducera energibehovet för sjöfarten. Mer om det längst ner på sidan. Med 18 års konstruktionserfarenhet från den tyngre fordonsindustrin och mycket praktisk erfarenhet välkomnar jag uppdrag som prototypbyggare eller teknisk/kreativ konsult. Vad kan jag göra för Er? Ta bort mellanslag från adressen i överskriften så fungerar den. Nedanför finns mer som illustrerar vad jag kan erbjuda.

I develop and manufacture technical solutions with sometimes weak economic potential but that are important to my clients or that I consider worth developing. Like the floating kicksled in the picture. It makes travel on ice much safer. Or like my displacement hull concept for reduced energy consumption in sea transport. More about that at the bottom of the page. With 18 years of design experience from the heavy vehicles industry and a solid practical experience I welcome assignments as prototype builder or technical/creative consultant. What can I do for You?  Remove space from the headline adress to make it work. Below you will find more illustrations of what I can provide.

Anders Larsson

Eftersom jag siktar på att delta på Elbåtmässan i Stockholm 2020 har jag börjat bygga en farkost. Jag tänker inte avslöja mer än att kajaken på bilden sannolikt kommer vara en viktig del / As I plan to take part in the 2020 Stockholm Electric Boat Show I have started building a watercraft. I will not reveal more than that the kayak in the picture is likely to be an important component.  

ElbåtskissRunabout koncept avsett att visa möjligheter med eldrift, planerad till sommaren 2018  /  intended to illustrate possibillities with electric propulsion, planned for summer 2018.

RoddbåtProvgjutningen utrustades som roddbåt. 29kg inklusive åror / First moulding was turned into a rowing boat. 29kg including oars.

ElbåtRoddbåtens egenskaper övertygade en uppdragsgivare och jag fick beställning på ett skrov inklusive bygghjälp  /  The rowing boats performance convinced a client and I recieved an order for a hull including building help.

RC demonstrator byggd för ett företag som utvecklar fendrift / built for a company developing fin drive.

ElutombordareElektrisk utombordare 1 kW baserad på Evinrude 4. Visade att det gick ganska enkelt att konvertera. / Electric outboard motor 1 kW based on Evinrude 4. Proved conversion to be reasonably simple.

HydrofoilBärplan på deplacerande skrov ger mer än man kanske tror / Hydrofoil on displacement hull. More effective than you might think.

Katamaran1

Katamaran med vindsurfingsegel / Catamaran with wind surf sail

Elmoped

Elfordon för en person / Electric vehicle for one person

NeoRörlig undervattenskikare, trollingmotoriserad / mini glass bottom boat, trolling motorized.

Mahognymodell

Skrovformsprov / Hull shape test (RC modell 0.9m)

Roddbåtmodell

Lättdriven roddbåt / Low resistance rowing boat (modell 1m)

Dragbil1

Airflow design koncept (modell 0.5m)

Återanvändbara byggsystem underlättar visualisering och provning / Re-usable building systems makes visualisation and testing easier.  

Powsurfer2

Powder surfboard 143 cm. Utförsåkning är jättekul men att släpas uppför ett avlägset fjäll för att sedan åka ner igen känns som resursslöseri. Bättre surfa hemmaskogarna, men då behövs en bräda som fungerar på svag lutning (bindningsfri, man går mycket, snöfri version kan vara på gång)  /  Down hill is really fun but being dragged up a distant mountain only to go down again feels like waste of resources. Better surf your home forrest, but then you need a board that rides well on modest slopes (binding free, you walk a lot, snow free version could be in pipeline)

Ägg tillverkade av ek för en konstinstallation / Oak eggs manufactured for an art project.

Koncept portfolio

Jag mer ideer än tid och resurser så jag måste gallra. Här listas fortlöpande koncept jag sannolikt inte kommer utveckla, antingen för att de är mer roliga än viktiga, eller för att de kräver kunnande jag inte har ännu. Jag hävdar inte upphovsrätt och tar inget ansvar för skador av något slag som kan tänkas uppkomma om du väljer att prova någon av dem.

I have more ideas than time and resources so I have to be selective.  Here is a growing list of concepts I will probably never develop, either because they are fun rather than important, or they require knowledge I do not yet have. Disclaimer: I do not claim to be originator and will not take responsibility for injury or damage of any kind that may occur should you choose to try any of them.

 • Elektrisk rollator med terrängdäck. Rörelsehinder ska inte utesluta naturupplevelser / Electric walker with off-road tyres. Difficulty to move should not exclude enjoying nature.
 • Ekranoplan med drivsystem i vattnet. Sannolikt mycket effektivare än luftpropeller / Ekranoplan with water propulsion system. Likely to be much more efficient than air propeller.
 • Muskeldriven bärplanssurfbräda med fast bärvinge på pedestal och drivvinge på flexande skaft. Redan provat visar det sig (horue.fr) / Human power hydrofoil surfboard with fixed carrier wing on pedestal and propulsion wing on flexing rod. Already tested it turns out (horue.fr)
 • Bärplansenhet med skidnos / Hydrofoil unit with ski nose.
 • Amfibiekit till snöskoter. Borde rädda några personer om året / Amphibious kit for snowmobile. Should save a couple of people a year..
 • Svängbar sits med ratt och skotpunkt till segeljolle / Rotating seat with steering wheel and sheet point for small sailboat.
 • Snöskor med rörliga ”spjäll” Gå uppför, åk utför, eller koppla ihop till inline puderbräda. / Snow shoes with ”shutters” walk uphill, glide downhill, or connect to make inline powder surfboard.
 • Närhetsodörfilter för offentliga blöjbyten / Proximity odor filter for public diaper changes.
 • Elektrisk kickbike-ståplatta för barnvagnströtta föräldrar / Electric kick bike ride along plate for stroller-tired parents.
 • ”Simma lugnt”- vågbrytarmask för simövning / ”Swim easy” wave breaker mask for swim practice.
 • Segelsystem med dubbla segel på var sida om kollapsande lattskelett / Sail system with twin sail flanking collapsing support skeleton.
 • Magnus effekt självdrivet rotorsegel / Magnus effect self driven rotor sail.
 • Effektiv motorenhet. Liten vätgasmotor med överstort svänghjul på konstant högt varvtal. Yttre lindad rotor släpar med olika mycket för utgående vartalsreglering , batteriladdning, regenerativ broms. Fungerar också som momentförstärkare och startmotor / Efficient motor unit. Small hydrogen engine with oversize flywheel on constant high rpm. Outer rotor with coil drags more or less to regulate output rpm, battery charge, regeneratve braking.  Also works as torque booster and starter motor.
 • Öppen träsnipa. Snabb ”på riktigt” utan konstig bottenform, bara raka rena linjer, breda bord, kanske plywood / Wooden spitsgatter. Fast ”for real” no strange bottom shape, just straight clean lines, wide planks, maybe plywood.
 • Snabb roddbåt. Heldeplacerande torped 4m. Sits med utriggare för åror och balansbärplan. Surface tracer skida fram / Fast rowing boat. Fully submerged torpedo 4m. Seat with outriggers for oars and balance hydrofoils. Front surface tracer ski.

Deplacerande skrovkoncept för lågt effektbehov.

Sett ur ett miljöperspektiv tror jag inte vi kan fortsätta flyga som vi gör idag. De siffror jag fått fram (och jag skulle glatt ha fel) visar att bränsleförbrukning per person för flyg är 4-10 ggr så hög som för sjöfart. Jag tror att sjöfart, kanske i kombination med tåg, skulle kunna konkurrera med flyg på medellånga sträckor om det gick att åka lite fortare. Det kan verka som vi skulle ha råd att använda mer bränsle för snabbare sjötransporter men det är fel metod. Fartygen måste bli effektivare och även en liten förbättring kommer ge stor miljövinst eftersom sjöfarten står för en majoritet av alla transporter.

Konceptet jag arbetar med summerar vad jag lärt mig om vattens rörelse runt fartyg. En 5 m prototyp visar lovande resultat men konceptet borde fungera för deplacerande fartyg av varierande storlek. Jag skulle nu kunna bygga en lika stor modell av det effektivaste konventionella skrovet jag hittar men jag tror det är bättre att skapa en matematisk modell för förståelse och jämförelse mot andra skrovformer.

Jag fick den stora förmånen att besöka en välrenommerad provanläggning inom området och diskutera konceptet med en av deras projektledare. Betryggande nog talar vi samma tekniska språk även om min dialekt är mer praktisk än teoretisk. Ett mycket givande möte tycker jag som dock inte mynnade ut i mycket mer så jag provar nu ändå ytterligare en storskalig prototyp som införlivar erfarenheterna från höstens modellförsök och även möjlighet att prova olika drivsystem.  Jag överväger också att visa den offentligt.

De första proven visar mer entydiga resultat än med den första storskaliga prototypen men det behövs fler prov för att säkerställa resultatet.

Low power displacement hull concept.

From an environmental viewpoint I dont think we can go on flying like we currently do. The figures I have found (and I would gladly be wrong) shows that fuel consumption per person for air travel is 4-10 times that of sea travel. I believe sea travel, perhaps i combination with train, could compete with air travel on medium long routes if it was possible to go a little faster. It would seem we can afford using more fuel for faster sea travel but that method is wrong. The vessels need to be more efficient and even a small improvement will give huge environmental benefits since a major part of all transport goes over water.  

The concept  I am working with summarize what I have learned about water movement around vessels. A 5 m prototype shows promising results but the concept should work for displacement vessels of varying size. I could now build a similar size model of the most efficient conventional hull I can find, but I think it would be better to create a mathematical model of my prototype for understanding and comparison with other hull shapes. 

I had the great opportunity to visit a well renowned test facility in this field and discuss the concept with one of their project managers. Reassuringly enough we speak the same technical language even if my accent is practical rather than theoretical. A very interesting meeting but it did not lead to much more so I will go on testing a second large scale prototype anyway, incorporating experience from model testing and also possibility to test different propulsion systems. I also consider going public.

Initial test results are more conclusive than with the first large scale prototype but more tests are needed for verification.