prototyper@ bedaron.se

FlytsparkI N T R O

Jag utvecklar och tillverkar tekniska lösningar med ibland svag ekonomisk potential men som är viktiga för mina uppdragsgivare eller som jag tycker borde utvecklas. Som Flytsparken på bilden som gör det mycket säkrare att ta sig fram på isen. Ett större syskon är under utveckling till i vinter. Jag arbetar också med ett deplacerande skrovkoncept för lågt effektbehov. Mer om det längst ner på sidan. Jag välkomnar uppdrag som prototypbyggare eller teknisk/kreativ konsult. Ta bort mellanslag från adressen ovanför så fungerar den. Se fler bilder nedanför.

I develop and manufacture technical solutions that sometimes lack economic potential but are important to my clients or that I consider worth developing. Like the floating kicksled in the picture. It makes travel on ice much safer. A larger sibling is under development for this winter. I also work with a low power displacement hull concept. More about that at the bottom of the page. I welcome assignments as prototype builder or technical/creative consultant. Remove space from adress above to make it work. See more pictures below.

Anders Larsson

ElbåtskissRunabout koncept avsett att visa möjligheter med eldrift, planerad till sommaren 2018  /  intended to illustrate possibillities with electric propulsion, planned for summer 2018.

RoddbåtProvgjutningen utrustades som roddbåt. 29kg inklusive åror / First moulding was turned into a rowing boat. 29kg including oars.

Elbåt

Roddbåtens egenskaper övertygade min uppdragsgivare och jag fick beställning på ett skrov inklusive bygghjälp  /  The rowing boats performance convinced my client and I recieved an order for a hull including building help.

ElutombordareElektrisk utombordare 1 kW baserad på Evinrude 4. Visade att det gick ganska enkelt att konvertera. / Electric outboard motor 1 kW based on Evinrude 4. Proved conversion to be reasonably simple.

HydrofoilBärplan på deplacerande skrov ger mer än man kanske tror / Hydrofoil on displacement hull. More effective than you might think.

MahognymodellSkrovformsprov / Hull shape test (RC modell 0.9m)

Dragbil1Dragbil2Airflow design koncept (modell 0.5m)

Delfin

RC demonstrator byggd för ett företag som utvecklar fendrift / built for a company developing fin drive

Katamaran1

Katamaran2Katamaran med vindsurfingsegel / Catamaran with wind surf sail

Elmoped

Elfordon för en person / Electric vehicle for one person

NeoRörlig undervattenskikare, trollingmotoriserad / mini glass bottom boat, trolling motorized.

RoddbåtmodellLättdriven roddbåt / Low resistance rowing boat (modell 1m)

Powsurfer2Powder surfboard 143 cm. Utföråkning är jättekul men att släpas uppför ett avlägset fjäll för att sedan åka ner igen känns som resursslöseri. Bättre att åka i någon skog nära hemma men då behövs en bräda som fungerar på svag lutning (bindningsfri, man går mycket)  /  Down hill is really fun but being dragged up a distant mountain only to go down again feels like a waste of resources. Better to board in some forrest close to home but then you need a board that rides well on modest slopes (binding free, you walk a lot)

 

Koncept portfolio

Jag har mer ideer än tid och resurser. Här är några koncept jag sannolikt inte kommer hinna utveckla. Listan lär växa över tid. Jag hävdar inte upphovsrätt och tar inget ansvar för skador av något slag som kan tänkas uppkomma om du väljer att prova någon av dem.

I have more ideas than time and resources. Here are some concepts I will probably never develop. The list is likely to get longer over time. Disclaimer: I do not claim to be originator and will not take responsibility for damages of any kind that may occur should you choose to try any of them.

 • Elektrisk rollator med terrängdäck / Electric walker with off-road tyres.
 • Ekranoplan med drivsystem i vattnet. Sannolikt mycket effektivare än luftpropeller / Ekranoplan with water propulsion system. Likely to be much more efficient than air propeller.
 • Elektrisk bärplansmoped. T-formad bärvinge och styrskida fram / Electric hydrofoil moped. T-shape carrier wing and front control ski.
 • Muskeldriven bärplanssurfbräda med fast bärvinge på pedestal och drivvinge på flexande skaft. Redan provat visar det sig (horue.fr) / Human power hydrofoil surfboard with fixed carrier wing on pedestal and propulsion wing on flexing rod. Already tested it turns out (horue.fr)
 • Bärplansenhet med skidnos / Hydrofoil unit with ski nose.
 • Amfibiecykel. Glasfibermonocoque. 250 W elmotor på land. Trollingmotor på sjön / Amphibious bicycle. Fiberglass monocoque. 250 W electric on land. Trolling motor on water.
 • Amfibiekit till snöskoter. Borde rädda några personer om året / Amphibious kit for snowmobile. Should save a couple of people a year..
 • Svängbar sits med ratt och skotpunkt till segeljolle / Rotating seat with steering wheel and sheet point for small sailboat.
 • Turtelemarkbaserad puderbräda med nos för ihopsättning och flyttbara bindningar eller greppytor / Trekking ski based powder surfboard with connecting nose and movable bindings or grip surfaces.
 • Snöskor med rörliga ”spjäll” Gå uppför, åk utför, eller koppla ihop till inline puderbräda. / Snow shoes with ”shutters” walk uphill, glide downhill, or connect to make inline powder surfboard.
 • Närhetsodörfilter för offentliga blöjbyten / Proximity odor filter for public diaper changes.
 • Elektrisk kickbike-ståplatta för barnvagnströtta föräldrar / Electric kick bike ride along plate for stroller-tired parents.
 • ”Simma lugnt”- vågbrytarmask för simövning / ”Swim easy” wave breaker mask for swim practice.
 • Styrenskumsspånmagnet / Styrene foam grindings magnet.
 • Segelsystem med dubbla segel på var sida om kollapsande lattskelett / Sail system with twin sail flanking collapsing support skeleton.
 • Magnus effekt självdrivet rotorsegel / Magnus effect self driven rotor sail.
 • Effektiv motorenhet. Liten förbränningsmotor med överstort svänghjul på konstant högt varvtal. Yttre lindad rotor släpar med olika mycket för utgående vartalsreglering , batteriladdning, regenerativ broms. Fungerar också som momentförstärkare och startmotor / Efficient motor unit. Small combustion engine with oversize flywheel on constant high rpm. Outer rotor with coil drags more or less to regulate output rpm, battery charge, regeneratve braking.  Also works as torque booster and starter motor.
 • Öppen träsnipa. Snabb ”på riktigt” utan konstig bottenform, bara raka rena linjer, breda bord, kanske plywood / Wooden spitsgatter. Fast ”for real” no strange bottom shape, just straight clean lines, wide planks, maybe plywood.
 • Snabb roddbåt. Heldeplacerande torped 4m. Sits med utriggare för åror och balansbärplan. Surface tracer skida fram / Fast rowing boat. Fully submerged torpedo 4m. Seat with outriggers for oars and balance hydrofoils. Front surface tracer ski.

 

Deplacerande skrovkoncept för lågt effektbehov.

Sett ur ett miljöperspektiv tror jag inte vi kan fortsätta flyga som vi gör idag. De siffror jag fått fram (och jag skulle glatt ha fel) visar att bränsleförbrukning per person för flyg är 4-10 ggr så hög som för sjöfart. På långa sträckor kommer flyg alltid vara det minst dåliga alternativet eftersom fartyg som ska passera stora vatten behöver vara stora. På kortare sträckor däremot tror jag sjöfarten kan konkurrera med flyg om det gick att färdas lite fortare. Det kan verka som vi skulle ha råd att använda mer bränsle för snabbare sjötransporter men det är fel metod. Fartygen måste bli effektivare.

Konceptet jag arbetar med summerar vad jag lärt mig om vattens rörelse runt fartyg. En 5 m prototyp visar lovande resultat och jag skulle nu kunna bygga en lika stor modell av det effektivaste konventionella skrovet jag hittar men jag tror det är bättre att skapa en matematisk modell för förståelse och jämförelse mot andra skrovformer. Projektet vilar lite under vintern medan Flytsparken MK II får det mesta av min tid.

Low power displacement hull concept.

From an environmental viewpoint I dont think we can go on flying like we currently do. The figures I have found (and I would gladly be wrong) shows that fuel consumption per person for air travel is 4-10 times that of sea travel. On long routes air travel will allways be the least bad alternative since seagoing vessels for large waters need to be large. On shorter routes I think sea travel can compete with air travel if it was possible to go a little faster. It could seem we can afford using more fuel for faster sea travel but that is the wrong method. The vessels need to be more efficient.

The concept  I am working with summarize what I have learned about water movement around vessels. A 5 m prototype shows promising results and I could now build a similar size model of the most efficient conventional hull I can find, but I think it would be better to create a mathematical model of my prototype for understanding and comparison with other hull shapes. The project rests somewhat during Winter as the floating kicksled MK II gets most of my time.

Kommentera